نقل اخباری از سرزمین طالقان ... منتهی به تاریخ چهارم دی ماه 90

شکارچیان غیر قانونی در شهرستان طالقان در28/9/90دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان طالقان, مأمورین این اداره در دو هفته آخر آذر ماه طی گزارشات واصله از همیاران محیط زیست سریعاً به ارتفاعات بخش بالا طالقان (سوهان -لمبران و پراچان )اعزام شدند.این مأمورین موفق به دستگیری چهار گروه شکارچی متخلف در منطقه شدند. شایان ذکر است در این عملیات دو رأس شکار(یک بزکوهی ویک کل ) ونیز تعدادی آلات تخلف ضبط و پس از تنظیم صورتجلسه تحویل مراجع قضایی گردید. این متخلفین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

با تشکر از آقای مسعود علیشیری در ارسال اخبار

/ 0 نظر / 50 بازدید